Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Gloc-9 Sirena Lyrics The Mesmerizing Lines and Meaning

Gloc-9 Sirena Lyrics:Explore the captivating lyrics of Gloc-9’s ‘Sirena’ – a poignant and thought-provoking song that delves into societal issues with a touch of poetic brilliance.

Gloc-9 Sirena Lyrics

Ako’y isang sirena
Kahit ano’ng sabihin nila, ako ay ubod ng ganda
Ako’y isang sirena
Kahit ano’ng gawin nila, bandera ko’y ‘di tutumba
Drum na may tubig ang sinisisid
Naglalakihang mga braso, sa ‘ki’y dumidikdik
Drum na may tubig ang sinisisid
Sa patagalan ng paghinga, sa ‘kin kayo ay bibilib
Simula pa nang bata pa ako
Halata mo na kapag naglalaro
Kaya parang lahat ay nalilito
Magaling sa Chinese garter at piko
Mga labi ko’y pulang-pula
Sa bubble gum na sinapa
Palakad-lakad sa harapan ng salamin
Sinasabi sa sarili, “Ano’ng panama nila?”
Habang kumekembot ang bewang
Mga hikaw na gumegewang
Gamit ang pulbos na binili kay Aling Bebang
Upang matakpan ang mga pasa sa mukha
Na galing sa aking ama na tila ‘di natutuwa
Sa t’wing ako’y nasisilayan, laging nalalatayan
Sa paglipas ng panahon ay ‘di ko namamalayan
Na imbes na tumigas ay tila lalong lumambot
Ang puso kong mapagmahal, parang pilik-matang kulot
Ako’y isang sirena
Kahit ano’ng sabihin nila, ako ay ubod ng ganda
Ako’y isang sirena
Kahit ano’ng gawin nila, bandera ko’y ‘di tutumba
Drum na may tubig ang sinisisid
Naglalakihang mga braso, sa ‘ki’y dumidikdik
Drum na may tubig ang sinisisid
Sa patagalan ng paghinga, sa ‘kin kayo ay bibilib
Hanggang sa naging binata na ako
Teka muna, mali, dalaga na pala ‘to
Pero bakit parang lahat ay nalilito pa rin?
Ano ba’ng mga problema n’yo?
Dahil ba ang mga kilos ko’y iba
Sa dapat makita ng inyong mata?
Sa tuwing nanonood ng liga, laging natutulala
Kahit ‘di pumasok ang bola, ako’y tuwang-tuwa
Kahit kinalyo na sa tapang, kasi gano’n na lamang
Akong paluin ng tubo kahit kinakalawang
“Tama na naman, Itay, ‘di na po ako pasaway
‘Di ko na po isusuot ang lumang saya ni Inay”
Kapag ako’y naiiyak ay sumusugod sa ambon
Iniisip ko na lamang na baka ako’y ampon
Kasi araw-araw na lamang ay walang humpay na banat
Ang inaabot ng ganda kong pang-ilalim ng dagat
Ako’y isang sirena
Kahit ano’ng sabihin nila, ako ay ubod ng ganda
Ako’y isang sirena
Kahit ano’ng gawin nila, bandera ko’y ‘di tutumba
Drum na may tubig ang sinisisid
Naglalakihang mga braso, sa ‘ki’y dumidikdik
Drum na may tubig ang sinisisid
Sa patagalan ng paghinga, sa ‘kin kayo ay bibilib
Lumipas ang mga taon
Nangagsipag-asawa aking mga kapatid, lahat sila’y sumama
Nagpakalayo-layo, ni hindi makabisita
“Kakain na po, Itay, nakahanda na’ng lamesita”
Akay-akay sa paglakad, paisa-isang hakbang
Ngayo’y buto’t balat ang dating matipunong katawan
Kaya sa ‘yong kaarawan, susubukan kong palitan
Ang lungkot na nadarama, ‘wag na po nating balikan
Kahit medyo naiinis, hindi dahil sa nagka-cancer
Kasi dahil ang tagapag-alaga mo’y naka-duster
Isang gabi, ako’y iyong tinawag, lumapit
Ako sa ‘yong tabi, ika’y tumangan, kumapit
Ka sa aking kamay kahit hirap magsalita
“Anak, patawad sana sa lahat ng aking nagawa
‘Di sinusukat ang tapang at ang bigote sa mukha
Dahil kung minsan, mas lalaki pa sa lalaki ang bakla”
Drum na may tubig ang sinisisid
Naglalakihang mga braso, sa ‘ki’y dumidikdik
Drum na may tubig ang sinisisid
Sa patagalan ng paghinga, sa ‘kin kayo ay bibilib
Ako’y isang sirena
Kahit ano’ng gawin nila, bandera ko’y ‘di tutumba

Read Also  Jake Bongiovi Parents, Meet Jon Bon Jovi and Dorothea Hurley

Gloc-9 Sirena Lyrics Meaning

The lyrics of “Sirena” by Gloc-9 narrate the life journey of a person who identifies as a “sirena,” which means a mermaid or a person who is transgender or cross-dressing. Throughout the song, the lyrics explore themes of self-identity, societal expectations, and acceptance.

In the beginning, the narrator reflects on their childhood experiences and how they were already different from societal norms. They describe their struggles with societal perceptions, their attempts to conform, and the bruises they received from their father due to their non-conforming behavior.

As the song progresses, the narrator grows into adolescence and adulthood. They continue to face confusion and judgment from others due to their unique identity. The lyrics touch upon the narrator’s love for sports and their joy in watching sports events, even if they don’t fit typical gender expectations.

The song also delves into the challenges faced by the narrator’s family as they age and how their father’s health deteriorates. Despite their differences and past conflicts, there’s a sense of reconciliation and forgiveness towards the end of the song.

Read Also  Will Chun Li Return to Fortnite? When is Chun Li Coming Back to Fortnite?

Gloc-9 Sirena Lyrics Details

singers

Gloc-9

Featured artist

Ebe Dancel

Release Date

2012

Album

MKNM: Mga Kwento Ng Makata

Genre

R&B/Soul

Available on

Spotify, Youtube, Apple Music, Jiosaavan

Gloc-9 Sirena Lyrics Facts

 • The song is about someone who identifies as a “sirena,” which means a mermaid in Filipino.
 • The person talks about their beauty and confidence as a sirena, even though others may criticize or misunderstand them.
 • They mention childhood memories of playing traditional Filipino games and using makeup.
 • As they grow older, they face societal pressure to conform to traditional gender roles.
 • The person expresses a sense of vulnerability and a desire to be accepted for who they are.
 • There is a reference to their father’s disapproval and physical punishment.
 • Over time, they reflect on their life and express forgiveness toward their father.
 • The song emphasizes resilience and self-acceptance, with the repeated phrase, “Ako’y isang sirena,” meaning “I am a mermaid.”
 • The lyrics convey a message of not giving up, regardless of challenges and judgments.

Gloc-9 Sirena Lyrical Video’

Gloc-9

Gloc-9, whose real name is Aristotle Pollisco, is a highly influential Filipino rapper and songwriter known for his profound lyrics and significant contributions to the Philippine music scene. His career, which spans over two decades, has left an indelible mark on the Filipino hip-hop and rap industry.

Gloc-9’s rise to fame can be attributed to his ability to blend poignant social commentary with catchy beats. His lyrics often touch upon pressing issues in Filipino society, such as poverty, inequality, and political corruption. Through his music, he provides a voice to the marginalized and addresses the concerns of everyday Filipinos, making him a relatable and respected figure in the industry.

Read Also  Is Jun Ji Hyun Married? Jun Ji Hyun Age, Biography, Height, Husband, Children, Instagram, And More

One of Gloc-9’s remarkable strengths is his storytelling prowess. He weaves narratives into his songs, creating vivid and thought-provoking tales that resonate with listeners. His storytelling ability not only captivates audiences but also allows him to convey complex messages effectively.

https://www.instagram.com/p/CwoajBMBm7v/

Gloc-9 Age

Gloc-9, whose real name is Aristotle Pollisco, was born on October 18, 1977. He was born in Binangonan, Rizal, Philippines. Therefore, in 2024, Gloc-9 would be 45 years old. Gloc-9 is a renowned Filipino rapper and songwriter known for his socially conscious lyrics and storytelling abilities. He has had a significant impact on the Filipino music industry and has received numerous awards and accolades throughout his career. Gloc-9’s music often addresses pressing societal issues, making him a respected and influential figure in the Philippines. His ability to blend meaningful messages with catchy beats has endeared him to a wide audience and solidified his status as one of the country’s most prominent artists.

Gloc-9 Career

 • Gloc-9, whose real name is Aristotle Pollisco, is a prominent Filipino rapper, singer, and songwriter.
 • He kicked off his career in 1998 with a collaboration with the rap group Salbakuta.
 • In 2002, he released his debut solo album, featuring the hit single “Simpleng Tao,” which gained instant popularity.
 • Gloc-9 boasts a discography of nine studio albums, all of which have not only broken records but also garnered numerous awards.
 • He has accumulated an impressive collection of over 60 awards, including the Sudi National Music Award, 21 Awit Awards, 18 Myx Music Awards, and 9 PMPC Star Awards.
 • Gloc-9 has had the privilege of collaborating with some of the most prominent figures in the OPM (Original Pinoy Music) industry.
 • His distinctive, rapid vocal style has propelled him to become one of the best-selling and most successful hip-hop artists in the Philippines.
 • Despite his success, Gloc-9 remains dedicated to the Pinoy Hip-Hop scene, consistently producing tracks that address important social issues.

https://www.instagram.com/p/CwTImjCBB1u/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *